Mga tanging awit ng ang dating daan

24-Aug-2018 11:24 by 2 Comments

Mga tanging awit ng ang dating daan

Ito ay isang desisyon upang mawala ang ating sama ng loob sa ating kapwa sa kabila ng ginawa niya sa atin.

Sinasabi sa Efeso 1:7, Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang ating mga kasalanan.Ang totoo'y binibigyan lamang niya ng pagkakataon ang lahat na manumbalik sa kanya, sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman.Nais ng Diyos na patawarin tayo kaya gumawa siya ng paraan upang atin itong makamtan. Paano mapapatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan?" Sagot: Sinasabi sa aklat ng Mga Gawa , Dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Hesus ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na tayo'y patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan.Ang kamatayan ni Hesus ang siyang naging daan upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa mundo.

Sinasabi sa 1 Juan 2:2, Siya mismo ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng ating mga kasalanan kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo.Ginawa niya ito ayon sa kadakilaan ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin.Binayaran ni Hesus ang ating mga pagkakasala tayo ay mapatawad ng Diyos.Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Oo, ganito kadali para sa atin dahil naging napakahirap para sa Panginoong Hesu Kristo.Tiniis Niya ang lahat ng hirap at sakit upang hindi na tayo hatulan ng Diyos kung ilalagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya.Dahil dito, mahalagang makamtan natin ang kapatawarang galing sa Diyos. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan.

  1. what the bible says about dating relationships 10-Mar-2018 13:37

    The first page of the website will feature a very sexy babe with an ace in her hand, next to the rules and info about the game and other features of the site.

  2. Chat sites for women who love sex toys 17-Sep-2018 23:33

    Otherwise, the term is quite broad and can include relationships based upon text, video, audio, or even virtual character.